Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οδηγός Αίτησης Νέου Voucher

Το νέο Voucher 18 - 24  αφορά άνεργους απόφοιτους υποχρεωτικής/ δευτεροβάθμιας/ μεταδευτεροβάθμιας/ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ετών 18 έως 24 (1.1.1992 μέχρι και 31.12.1997), με σκοπό της κατάρτιση και τοποθέτηση τους σε επιχειρήσεις με σκοπό την εκτόνωση της αγοράς εργασίας.

Οι τομείς κατάρτισης και πρακτικής άσκησης είναι οι παρακάτω:

 • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

 • Λιανικό εμπόριο

 • Εξωστρέφεια και διεθνές εμπόριο (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα)

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανά καταρτιζόμενο ανέρχεται στα 1.471 € μικτά.

Κάθε δυνητικά ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα υποβολής μίας και μόνο αίτησης για έναν από τους παραπάνω τομείς

Η αίτηση συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους μέσω των τεσσάρων ιστοσελίδων που έχουν δημιουργηθεί, ανάλογα με το τομέα προτίμησης

Αναλυτικά:

Για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας οι ωφελούμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν την σελίδα:

www.logistics-eede.gr

Να υποβάλουν την Αίτηση Ωφελούμενου και να παραλάβουν τον προσωπικό αριθμό ΚΑΥΑΣ

Το πρόγραμμα αφορά 2000 άνεργους

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση)

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής:

 • Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
 • Στέλεχος διαμεταφοράς προϊόντων / Διαλογέας
 • Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Υπάλληλος γραφείου / Διοικητικής υποστήριξης (Logistics)

Για τον κλάδο του Λιανικού εμπορίου οι ωφελούμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν την σελίδα:

www.esee-emporio.gr

Να υποβάλουν την Αίτηση Ωφελούμενου και να παραλάβουν τον προσωπικό αριθμό ΚΑΥΑΣ

Το πρόγραμμα αφορά 4000 άνεργους

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση)

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής:

 • Πωλητής Λιανικής
 • Εξωτερικός Πωλητής
 • Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου
 • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 • Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser)
 • Υπάλληλος Γραφείου.

Για τον κλάδο Εξωστρέφειας και Διεθνές εμπορίου οι ωφελούμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν την σελίδα:

www.exagogiko-eede.gr

Να υποβάλουν την Αίτηση Ωφελούμενου και να παραλάβουν τον προσωπικό αριθμό ΚΑΥΑΣ

Το πρόγραμμα αφορά 3600 άνεργους

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση)

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής:

 • Στέλεχος διαχείρισης εξαγωγικών δραστηριοτήτων
 • Στέλεχος διεθνούς εμπορίας και εξωστρέφειας
 • Στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου
 • Υπάλληλος Γραφείου διοικητικής υποστήριξης (εξαγωγών)

Για τον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών θα πρέπει να επισκεφτούν την σελίδα:

http://edu.sepe.gr/

Να υποβάλουν την Αίτηση Ωφελούμενου και να παραλάβουν τον προσωπικό αριθμό ΚΑΥΑΣ

Το πρόγραμμα αφορά 4000 άνεργους

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση)

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής:

 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician)
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist)
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist)
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer)
 • Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist).

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από τις 16-2-2016 και λήγει στις 31-3-2016

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης θα αναρτηθούν τα αρχικά αποτελέσματα βάσει των όσων έχει δηλώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική αίτηση του. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για το αν έχει αρχικά επιλεγεί χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) ενώ θα του σταλεί και σχετικό ενημερωτικό email.

Για την οριστική επιλογή του κάθε επιλεγέντας οφείλει να προσκομίσει στον ΣΕΠΕ (Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα) τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα όσα έχει δηλώσει στην αίτηση του. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση των αρχικών αποτελεσμάτων. 

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/ Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2014
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.
 • Ατομικό σχέδιο δράσης

* * αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της.

Εναλλακτικά

Μπορείτε να επισκεφτείτε το κέντρο μας για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Μπορούμε να αναλάβουμε την διαδικασία υποβολής της αίτησής σας και να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη πορεία της αίτησης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας καθοδηγήσουμε καθ' όλη τη διαδικασία από την υποβολή της αίτησης μέχρι και τη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.