Εκτύπωση αυτής της σελίδας

VOUCHER ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ (18-24 ετών) - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι ωφελούμενοι μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης καλούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσαν στην αίτηση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

I. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.

II. Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας η οποία πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ

III. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (εκδίδεται ηλεκτρονικά ή από τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ)

IV. Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου / Λυκείου, ΙΕΚ τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

V. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2016

VI. Ατομικό σχέδιο δράσης

(Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ. (εκδίδεται ηλεκτρονικά ή από τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ), η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στη γραμματεία της σχολής καθημερινά 10:00-14:00 και 17:00-21:00